PODSTAWA PRAWNA

1. Kodeks pracy, Rozdział X - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Art. 237 (Służba bhp) 

 • § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
  Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1) zatrudnia do 10 pracowników albo 

  2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższa niż trzecią kategorie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 • § 2. Pracodawca - w przypadku braku kompetentnych pracowników - moze powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. 
  Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. 
 • § 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

 

Służbę bhp musi powołać pracodawca zatrudniajścy więcej niż 100 pracowników. Takiego obowiązku nie ma w zakładach liczacych 100 pracowników, ale wykonywanie zadań służby bhp spoczywa wówczas na pracodawcy (jeśli ma uprawnienia pracownika służby bhp - jak w §1), lub może je powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (warunek posiadanie uprawnień służby bhp) lub specjalistom spoza zakładu pracy.

Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl