Oferta

 

WYKONUJEMY USŁUGI

PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM. W celu wdrażania profesjonalnych sposobów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mających na celu ochronę życia i zdrowia pracowników w zakładach pracy, proponujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu BHP oraz PPOŻ. Do zakresu działania służby bhp (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby bhp), należy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy, jego części, nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

USTALANIE okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badania okoliczności i przyczyn wypadków. Prowadzenie rejestru wypadków.

PROWADZENIE dochodzeń powypadkowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla celów ZUS z wypadków przy pracy, kart wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu oraz dokumentacji GUS.

BADANIE okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.

SPORZĄDZANIE protokołów stanu nadzorowanych budynków, ze zwróceniem uwagi na:

 • stan ogólny budynku i źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • stan oświetlenia, wentylacji,
 • stan wyposażenia stanowisk pracy i ergonomię wyposażenia,
 • stan zaplecza socjalnego,
 • prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych i wyposażenia w środki ochrony ppoż.,
 • wyposażenie stanowisk w instrukcje stanowiskowe.
 • pełnienie obowiązków koordynatora pod względem BHP i ochrony ppoż. w trakcie prowadzonych budów i modernizacji obiektów.

 

PONADTO

 

WYKONYWANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI (obowiązujących od 01.01.2009 r.)

WYKONYWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI.

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA BHP - i ochrony ppoż. w trakcie prowadzonych budów lub modernizacji obiektów (patrz referencje).

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA BHP W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW PRACY oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp (na miejscu u zleceniodawcy oraz

INFORMOWANIE pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY PPOŻ W ZAKŁADZIE

WYKONYWANIE kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia ppoż. zakładu.

PROWADZENIE nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie p. pożarowej.

 • WYKONYWANIE Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, PLANU EWAKUACYJNEGO - obowiązków pracodawcy i pracownika na wypadek ogłoszenia alarmu i ewakuacji oraz praktyczne sprawdzenie wdrożenia planu ewakuacji.
 • DORADZTWO w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.
 • KONTROLA i nadzór stanu wyposażenia w podręczne środki ochrony ppoż.

SPORZĄDZANIE okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.

OPRACOWANIE szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, w wskazanych zakresach, obszarach. Opiniowanie takich instrukcji.

OPRACOWANIE zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.

OCENA zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy. – art. 226, Kodeksu Pracy.

WYKONANIE analiz i dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy.

PROWADZENIE rejestrów w zakresach wymaganych przez Kodeks Pracy i Państwową Inspekcję Pracy.

ZGŁASZANIE firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej.

WYKONYWANIE tabel norm przydziału odzieży, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.

DORADZTWO w zakresie metod oraz organizacji stanowisk pracy na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe.

DORADZTWO w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

DORADZTWO w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy.

DORADZTWO I UDZIAŁ w pracach Komisji BHP

PEŁNIENIE funkcji doradczej, konsultacje i udzielanie porad, opinii, informacji w tematach zagadnień dotyczących prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

KONSULTACJE telefoniczne w tym zakresie dla firm objętych stałą obsługą.

KONSULTACJE na temat uregulowań zawartych w Regulaminie Pracy, Regulaminach Wynagradzania.

OPRACOWANIE REGULAMINÓW.

PILNE KONSULTACJE telefoniczne w tym zakresie dla firm objętych stałą obsługą.

WSPÓŁDZIAŁANIE w zakresie podejmowania działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy (w trybie i zakresie określonym w odrębnych przepisach) oraz działań zleceniodawcy mających na celu poprawę warunków pracy.

REPREZENTOWANIE zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy.

PROWADZENIE SZKOLEŃ. Szkolenia stacjonarne prowadzone w siedzibie firmy KOTAR BHP, lub siedzibie firmy czy innym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl