Świadectwa energetyczne

Od marca 2015 roku zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 Poz. 1200) na właścicielu lub zarządcy nieruchomości ciąży obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dla budynku lub jego części w przypadku:

 • sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży,
 • sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajmu,
 • pełnienia funkcji obiektu użyteczności publicznej  (o pow. powyżej 250 m²).

Zlecenie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składają:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
 • najemca (w określonych przypadkach).

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Z obowiązku sporządzenia świadectwa zwolnione są budynki:

 • oddawane do użytkowania, gdy budynek został wzniesiony przez samego właściciela "na własny użytek",
 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.

W ramach działalności firmy oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nowych i istniejących,
 • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych,
 • wykonywania audytów energetycznych,
 • obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach.

 

Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl