Szkolenia

PROWADZIMY SZKOLENIA stacjonarne prowadzone w siedzibie firmy KOTAR-BHP, lub siedzibie firmy czy innym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

 • SZKOLENIA WSTĘPNE - wszystkich grup pracowniczych.
 • SZKOLENIA OKRESOWE - wszystkich grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.    Jest szkoleniem obowiązkowym dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników posiadających odbyte szkolenie wstępne ogólne i szkolenie stanowiskowe w terminie do 12 miesięcy od szkolenia wstępnego. Jest cyklicznie ponawiane w terminie do 3 lat.
 • SZKOLENIA OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I KADRY KIEROWNICZEJ - jest obowiązkowo cyklicznie ponawiane co 5 lat. Jest przeznaczone dla pracodawców, właścicieli zakładów, firm, dyrektorów, prezesów spółek, kierowników, ich zastępców i innej pracowników kadry kierowniczej, zatrudnionych na stanowiskach pracowników kierujących pracownikami – w terminie do 6 miesięcy od powołania a następnie cyklicznie co 5 lat.
 • SZKOLENIA PRACODAWCÓW - przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia pracy) lub przewidują rozpoczęcie pracy w charakterze właścicieli firm, dyrektorów, kierowników zakładów pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, spółdzielniami.
 • SZKOLENIE ORAZ SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, PROJEKTANTOW, KONSTRUKTORÓW, ORGANIZATORÓW PRODUKCJI - przeznaczone jest dla osób które rozpoczęły lub zaczynają pracę na tych stanowiskach w okresie do 6 miesięcy od zatrudnienia a szkolenie okresowe jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na tych stanowiskach w terminach co 5 lat.
 • SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH - jest obowiązkowym szkoleniem dla każdego pracownika w terminie do 12 miesięcy od zatrudnienia, a następnie cyklicznie ponawianych co 5 lat. Jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych oraz dla pracowników których charakter pracy jest związany z występowaniem czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością.
 • METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO - dla pracowników nadzoru, wyznaczonych przez pracodawców do prowadzenia szkolenia stanowiskowego nowoprzyjętych pracowników. Wchodzi także w skład szkolenia dla pracodawców i kierujących pracownikami.
 • SZKOLENIA W FORMIE SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO w oparciu o materiały dydaktyczne oraz pomocnicze materiały dla grup, w których taka forma szkolenia jest możliwa.
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
  • PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - program obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Jest także przeznaczone dla osób zainteresowanych takim szkoleniem prywatnie. Jest zalecane dla wyznaczonych przez pracodawców osób odpowiedzialnych za apteczki pierwszej pomocy oraz  udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie, na wydziale w ramach systemu ratownictwa w zakładach pracy. Od 2009 r. imienne wyznaczenie i przeszkolenie takich osób w każdym zakładzie pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy.
  • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - program obejmuje część teoretyczną, projekcję filmową oraz część praktyczną, w której uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych, w trakcie szkolenia pracownicy zapoznawani są z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad ewakuacji.
  • SZKOLENIA mają formę kursów, seminariów, instruktażu lub są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego (dla grup zawodowych, w których szkoleniu taka forma szkolenia jest dozwolona). Wykładowcami są specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prawnicy, których doświadczenie zawodowe oraz umiejętność przekazu informacji w połączeniu z zastosowaniem nowoczesnych technik szkoleniowych gwarantuje wysoką jakość szkoleń.
  • SZKOLENIA mogą być także przeprowadzane w siedzibie lub miejscu wskazanym przez zleceniodawcę co daje możliwość zaoszczędzenia cennego czasu.
  • KAŻDE szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 NOWOŚĆ!

Podążając za nowymi trendami na rynku szkoleń tworzymy stworzyliśmy nową ofertę dla osób prywatnych i instytucji zainteresowanych szkoleniem: pracodawców, pracowników kierujących pracownikami, pracowników administracyjno biurowych i kadry inżynieryjno-technicznej z zakresu BHP i ochrony ppoż. - szkolenie BHP Online.

Dzięki technologiom multimedialnym i Internetowi mają Państwo możliwość skorzystania z możliwości zdalnego szkolenia pracowników przy wykorzystaniu komputerów na podstawie dostarczonych uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych oraz możliwości konsultacji z prowadzącym szkolenie - co daje możliwość poszerzenia programu i osiągnięcie wymiernych i praktycznych korzyści ze szkolenia.

 

Jest to bardzo atrakcyjna forma szkolenia pozwalająca uczestnikowi uzupełnić lub pogłębić wiedzę w zakresie niezbędnym na jego stanowisku pracy, w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika szkolenia.

-  dzięki temu pogłębia on swoją wiedzę w czasie kiedy jest najmniej obciążony innymi obowiązkami, a szkolenie nie koliduje z jego obowiązkami.

-  uzupełnia lub pogłębia swą wiedzę w takich elementach, w których jego zdaniem wymaga ona pogłębienia - co powoduje zainteresowanie przedmiotem szkolenia oraz czyni szkolenie bardziej intensywnym i efektywnym.

-  szkolenie nie powoduje straty czasu pracy pracowników ani konieczności straty prywatnego czasu niezbędnego na wykonanie innych ważych życiowo czynności - na szkolenie może przeznaczyć wolny od innych obowiązków czas, co czyni tą formę szkolenia efektywną.

-  szkolenie nie powoduje dodatkowych obciążeń finansowych, nie trzeba płacić za czas pracy pracownika przeznaczony na szkolenie.

 

Niestety prowadzonym w tym systemie szkoleniem nie mogą być objęci pracownicy na stanowiskach robotniczych.

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE WPROWADZIMY TAKŻE:

 • SZKOLENIE WEEKENDOWE - połączone z pobytem na miejscu szkolenia razem z rodziną. Zapewnimy noclegi, wyżywienie, wypoczynek dla członków rodziny, kajaki, przejażdżki quadem, grzyby, ryby, grill. Niestety ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja terminów.
Copyright © 2019 KOTAR-BHP
EKSPERCKA FIRMA USŁUGOWO-DORADCZO-SZKOLENIOWA
PLACÓWKA OŚWIATOWA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Jan Kotowski | Zakęcie 74, 67-106 Otyń | tel. kom: 603 369 752 | e-mail: J.Kotowski@interia.pl